GERMENIZING. גירמון.

תראה,

ידוע לכל שהאשכנזים הבדילו עצמם ואת נושאי משך זרעם מיהודים. הם אמרו שבגלל שהם באו מגרמניא הם עליונים ובגלל שאנחנו באנו מהמזרח התיכון אנחנו נחותים. לדבר היו גם מעשים, את הילדים שלהם לא סללו למקצועות שכר נמוך כמו את הילדים שלנו, הדבר יצר כיתות עם רוב אשכנזי וכיתות עם רוב מזרחי, ושכונות עם רוב מזרחי ושכונות עם רוב אשכנזי, היתה הבדלה. והיתה גם את העוינות עד כדי אויבות.

הנבדלות הזאת היתה גם החינוך בבית, שהם אמרו לילדים שלהם שהם יותר טובים מעימנו כי הם גרמנים ואימצו אורחות חיים גרמנים, אם במוסיקה מאכלים אנשי רוח ספרות, והשפה האידית שהיא למעשה שפה גרמנית עם המוסיקה הגרמנית לעיתים ששומעים שני אנשים שדוברים אידיש הדבר נשמע כאילו הם דוברים גרמנית לאדם שאינו דובר אידיש או גרמנית.

מה שעשו האשכנזים האלה למעשה, הם גירמנו את ילדיהם, הם בנו את ילדיהם עם זהות גרמנית מבחינת התוכן, למרות שהם אמרו שהם יהודים התוכן שלהם היה גרמני.

ברור לכל שהיו ילדי אשכנזים שחשבו כל השנים שהם יהודים וכשנסעו לגרמניא הם הבינו שהם גרמנים.

הם הרגישו בבית בגרמניא.

והם ראו בגרמניא בכל מקום אנשים כמוהם שלא כמו בישראל שהרוב הוא רוב מזרחי ואם מכניסים את הגר אז הרוב מזרחי רב יותר בישראל.

וטוב להם בבית. ובעת הזאת שהזכרון הרגשי של השואה כמעט ונמחק מלב, אין להם בעיא להעתיק את מגוריהם לברלין אהובתם.

שאתה בונה את הילד שלך כגרמני, ברור שהוא ירצה גרמניא.

איפה הבעיא של הילדים של אשכנזי,

הגרמנים לא מחשיבים את ילדיך כגרמנים, בדיוק כמו שהם לא החשיבו כגרמני, להזכירכם נורדאו העיד על עצמו שהוא תמיד הרגיש גרמני תמיד גרמני ואף הציע להכחיד עמים שההגירה מארצם הכרח  היא להם והחשיב אנשים אלה כנחותים שסופם להכחד.

להזכירכם בעתו של נורדאו העם היהודי היה עם שההגירה הכרח היא לו.

ובהמשך ראינו שגם עמו האשכנזי של נורדאו שהתנחל בארץ, רואה אותנו יהודים- נחותים.

אז ברור שעם חינוך כזה מבית, אין פלא  שילדי האשכנזים מתנחלים בגרמניא, כחוזרים הביתה.

.

מעידה על ההבדלה הזאת האינטגרציא שהיו שולחים את הילד מהשכונה הדרומית כמו שכונת התקווה, ללמוד בבית הספר של העשירים האשכנזים בצפון TLV צפון דרום אתם יודעים. במושגי אמריקה בעת העבדות הקשה של האפריקאים באמריקה, גם בישראל האשכנזים דיברו בצבעים כדי להבדיל בין בני האדם ובכיווני  צפון דרום כמו הלבנים המעבידים באמריקה בעת האפלה ההיא. מדינה אחת שיש בה שני עמים כאלה.

.

תראה,

ישעיהו ליבוביץ כינה את האנשים האלה- יודונאצים.

בשם אשכנאזי יש את המילה נאצי.

אני שמעתי פה ושם כמה דברים.

יכול להיות שהגיעו בין הפליטים מהשואה גם נאצים שנמלטו ממשפט בארופה ובהמשך לפעול להכחדת העם היהודי מקרבו כמבקשים את הפתרון וכשהם התחזקו בארץ הביאו גם את חבריהם שברחו לדרום אמריקה ומכל מיני מקומות בעולם.

ההצמדות גם של הדור הצעיר שלהם לזהות האשכנאזית כמבקשת להבדיל עצמם מעימנו כעליונים עלינו מאוד לא הגיונית לעת הזאת כשבעים ואחת שנה לאחר חזרתו של העם היהודי לארצו.

להזכירך הנאצים שונאים כל מה ששחור, כך שאין להתפלא שהם גם שונאים ערבים. הכי שפל היה מלובביץ' שמאמריקה הוא ביקש לגרש את הגרים מישראל ואמר שאסור לדבר איתם… ושהם יודעים ליצור את ההומוסקסואליות ויודעים להניע אותה ככלי להשחתת ישראל.כפועלים להכחדת ישראל בדרך רוחנית הפעם, שהפתרון הסופי מאשר מלחמה אזורית כמלחמת גוג ומגוג, להרבה מאוד אשכנאזים יש מילוט למקרה ו…

כי הם נוהגים ביהודים מנהגי גזענות שמזכירים את מנהגי הנאצים.

יכול להיות שהתרקם פה סרט מאוד מתוחכם.

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.