הבה ונתחכמה לו…

פרעה של של עת אברהם הכיר בחוק האוסר על משכב עם בעולת.

כשהוא היה חומד בעולת בעל, הוא היה הורג את בעליהן ולאחר מכן היה שוכב עם הנשים.

פרעה הכיר בחוקי עליון. הכיר בעליון. מתוך המקום הזה הוא נזהר שלא לחטוא בחטא משכב שכבת זרע עם בעולת בעל.

מתוך המקום הזה ברור לנו שפרעה ידע שאם הוא רוצח אדם אז דינו דין מוות בדיוק כמו שהוא ידע שיש דין מוות על משכב שכבת זרע עם בעולת בעל.

ומה אני אומרת.

יש מצב שפרעה שכשהיה חומד אשה בעולת בעל, הוא היה שולח את צוות החרטומים שלו לעשות פולסא די נורא על הבעל של האשה שהוא חמד, במשמעות של חובר סביבו בני אדם שיתעלו ויניעו אותו לחטוא בחטא שהדין שלו הוא דין מוות ויחילו עליו את דין המוות בדרך שיש להורגו והריגתו לא נחשבת רצח.. י

יש מצב שהם שלחו בעולת בעל לפתות אותו.. ואז החילו עליו את החוק והרגו אותו ואז פרעה לא נחשב רוצח והאשה שהוא חמד נחשבה אלמנה ואז הוא שלח את שליחיו להביא אותה אליו.

Copyright © 2020 . All rights reserved.